SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 • SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

Lietuvos aviacijos muziejus (toliau – Muziejus) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Ši privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis Muziejaus paslaugomis, teikiamomis per Muziejaus interneto svetainę www.lam.lt,  bei paaiškina, kaip ir kodėl Muziejus tvarko Jūsų asmens duomenis.

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – interneto svetainės lankytojas ar kitas fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679).

Duomenų valdytojas – Lietuvos aviacijos muziejus, juridinio asmens kodas 190756468, buveinės adresas Veiverių g, 132, LT-46338 Kaunas, [email protected]

PRIVATUMO POLITIKA PARENGTA VADOVAUJANTIS ŠIAIS TEISĖS AKTAIS:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ) . 

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS

Muziejus asmens duomenis renka ir toliau tvarko laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jo nustatytiems konkretiems tikslams.

Asmens duomenis Muziejus tvarko tik tiems tikslams dėl kurių jie buvo surinkti ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

Muziejus tvarko tokius asmens duomenis, kokius duomenų subjektas pateikė. Jeigu teikiant asmens duomenis buvo suklysta ar dėl kitų priežasčių Muziejuje tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs, asmens duomenys bus ištaisyti, o jei tai bus neįmanoma, netikslūs duomenys bus sunaikinti.

Informacija apie duomenų subjektus saugoma tik tol, kol ji yra Muziejui būtina arba tiek, kiek ją saugoti įpareigoja teisės aktai.

Muziejui svarbus pasitikėjimas, todėl Muziejus užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, jų neatskleidžia asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KOKIOMIS TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS

Muziejus, kaip duomenų valdytojas, renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi interneto svetainėje arba kai Jūs naudojatės Muziejaus valdomos interneto svetainės paslaugomis šiais tikslais, priklausomai nuo to, kokia paslauga Jūs naudojatės:

Tam, kad galėtų sudaryti galimybę sužinoti Muziejaus naujienas, Muziejus tvarko asmens duomenis (elektroninio pašto adresą) naujienlaiškių pateikimo tikslu. Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu.

Tam, kad galėtų sužinoti lankytojų nuomonę Muziejui aktualiais klausimais, Muziejus tvarko Jūsų asmens duomenis (IP adresą, apklausos duomenis) apklausų vykdymo tikslu. Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu.

Tam, kad galėtumėm užtikrinti asmens duomenų saugumą bei turėti asmens duomenų tvarkymo teisėtumo įrodymus, tvarkome Jūsų naudojimosi interneto svetaine duomenis (IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus) atskaitomybės principo įgyvendinimo tikslu. Asmens duomenys tvarkomi vykdant teisės aktuose įtvirtintą prievolę. Teisinė prievolė kyla iš Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų.

Siekdamas užtikrinti, kad asmenys galėtų naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekdamas pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, Muziejus tvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis Muziejus tvarko remdamasis sutikimu bei teisėtu interesu vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

Muziejus gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu tai bus būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų Muziejaus interesų apsaugos.

IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis Muziejus gauna tiesiogiai iš Jūsų Jums juos pateikiant Muziejui arba Jums lankantis ir naudojantis Muziejaus interneto svetaine.

Jūsų asmens duomenis Muziejus gali gauti iš kitų asmenų, jeigu šie asmenys turi teisę tokius asmens duomenis pateikti Muziejui.

AR ASMENS DUOMENIS PATEIKTI MUZIEJUI PRIVALOTE

Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienlaiškį, ar dalyvauti apklausoje, tačiau jei nuspręsite tai padaryti, asmens duomenis pateikti turėsite. Jums nepateikus asmens duomenų, galimybės užsisakyti naujienlaiškio ar dalyvauti apklausoje sudaryti negalėsime.

Apie tai, kaip galite įtakoti slapukų pagalba vykdomą asmens duomenų tvarkymą, informacija pateikiama skyriuje  skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”.

KAM TEIKIAME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenų tretiesiems asmenims neteikiame, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai arba iškyla poreikis ginti Muziejaus interesus.

Asmens duomenis Muziejus gali atskleisti duomenų tvarkytojams – Muziejaus pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančios bendrovės, duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės ir pan.). Pasirinkti paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Muziejaus vardu ir tik pagal Muziejaus nurodymus.

KIEK LAIKO ASMENS DUOMENIS SAUGOME IR KAIP UŽTIKRINAME JŲ SAUGUMĄ

Asmens  duomenis Muziejus saugo:

 • naujienlaiškių pristatymo tikslu – 5 metus;
 • apklausų vykdymo tikslu – apklausos vykdymo laikotarpiu ir 1 mėnesį jai pasibaigus;
 • atskaitomybės principo įgyvendinimo tikslu – tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu – 2 metus pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui;
 • interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo laikotarpiu;
 • kitais tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi tol, kol jie reikalingi šiems tikslams arba saugojimo terminus ir tvarką reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą Muziejui nustato teisės aktai.

Tvarkydamas asmens duomenis Muziejus įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo  atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE

Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs, kaip duomenų subjektas, turite:

 • teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Muziejų adresu Veiverių g, 132, LT-46338 Kaunas, elektroninio pašto adresu [email protected].

Kaip tai padaryti, galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos ar kad Muziejus neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.lrv.vdai.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises dėl šioje privatumo politikoje nurodyto asmens duomenų tvarkymo, Muziejui reikia pateikti prašymą bei patvirtinti savo tapatybę.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Asmens tapatybę galite patvirtinti šiais būdais:

 • pateikiant prašymą asmeniškai, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikiant prašymą paštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikiant prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą arba kitu būdu leidžiančiu Muziejui įsitikinti Jūsų tapatybe.

Reikalavimas patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu Jūs kreipiatės dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu Muziejui kils abejonių dėl Jūsų tapatybės arba jeigu Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją Muziejus negalės nustatyti, Muziejus gali iš Jūsų paprašyti papildomos informacijos, reikalingos tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Kreipiantis į Muziejų, galite pateikti laisvos formos prašymą arba prašymą, pagal Muziejaus patvirtintą formą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Muziejus Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėsi gavęs prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Muziejus informuos Jus apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis.

Jeigu Muziejus nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos. Tokį sprendimą galėsite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi interneto svetainės lankytojo  galiniame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje) ir padedantys atpažinti interneto svetainės lankytoją ir išsaugantys  informaciją apie naršymą interneto svetainėje.

Pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į interneto svetainės lankytojo galinį įrenginį ir vėliau naudojami šiam įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas  IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Interneto svetainėje naudojami techniniai slapukai, kurie  yra būtini tam, kad būtų galima teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis.

Interneto svetainėje naudojami statistiniai slapukai, kurių pagalba gauta informacija naudojama tam, kad būtų galima patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine. Svetainėje naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus. Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo taip pat ir JAV esančiuose serveriuose. Google įsipareigojęs užtikrinti teisėtą duomenų perdavimo pagrindą, vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais. Duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ribų Google grindžia standartinėmis sutarties sąlygomis, susijusiomis su atitinkamais duomenų perkėlimais. Prieš išsiunčiant interneto svetainės lankytojo IP adresą Google, svetainė paverčia jį anoniminiu. Daugiau informacijos apie ,,Google Analytics“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą galite rasti atsidarius šią nuorodą https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt#zippy=. Jei norima atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, reikia atsisiųsti ir įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). Tai padaryti galima atidarant šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko atliekamos funkcijos

 

Slapuko (duomenų tvarkymo) tikslas

 

Galiojimo laikas

 

cookie_notice _accepted Būtinasis Informacijai apie svetainėje naudojamus slapukus pateikti 6 mėnesius

 

_ga – Google Analytics Statistinis Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti 2 metai
_gat – Google Analytics Statistinis Užklausų skaičiui reguliuoti 1 diena
_gid_- Google Analytics Statistinis Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus 1 diena

Kai naudojama naršyklė Muziejaus teikiamam turiniui pasiekti, galima naršyklę konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Jeigu susipažinus su privatumo politika, kilo klausimų, ar domina kita informacija apie Muziejaus atliekamą asmens duomenų tvarkymą, galima kreiptis į Muziejų aukščiau nurodytais kontaktais arba į Muziejaus duomenų apsaugos pareigūną interneto svetainėje nurodytais jo kontaktais.

Skip to content