DARBO PASIŪLYMAI

  • DARBO PASIŪLYMAI

Šiuo metu Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune laukiame naujų kolegų:

IT sistemų administratorius

Kviečiame prisijungti INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIŲ prie LAM ekipos! ✈

APIE LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJŲ

Lietuvos aviacijos muziejus (LAM) nuo 1990 m. veikia Kaune, šalia vieno seniausių Europoje aerodromų. Muziejaus fonduose yra daugiau nei 20000 eksponatų, tarp jų – 40 skraidymo aparatų. Žymiausi jų – 1982 m. filmui „Skrydis per Atlantą“ Vlado Kensgailos sukurta Lituanicos kopija ir virš Baltijos kelio skridęs AN-2R orlaivis. LAM rengia edukacijas aviacijos, priešgaisrinės saugos tema. Muziejus turi du filialus – lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno gimtines-muziejus (Judrėnuose ir Vytogaloje). Būdamas LR kultūros ministerijos padaliniu, LAM pagal įstatus įvardijamas kaip Lietuvos aviacijos tyrimų centras, tačiau muziejaus siekia tapti ir kultūros erdve, kurioje aviacijos istoriją papildys įvairiapusė kūrybos raiška ir mintis.

Toks atsinaujinimas negalimas be naujų žmogiškų resursų, naujų intelekto pajėgų, todėl LAM ieško naujo komandos nario.

APIE PAREIGYBĘ

Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis – A.

Pareigybė pavaldi direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

Pareigybės etato dalis – 50 % etato arba 20 val. per savaitę.

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS

– prižiūri interneto ryšį ir vidaus tinklus;

– užtikrina el. pašto, internetinės svetainės veikimą ir saugumą;

– pritaiko IT sprendimus muziejaus edukacijoms, renginiams;

– sprendžia iškylančias IT problemas;

– prižiūri muziejaus internetinę svetainę;

– įgyvendina muziejaus internetinių nuotolinių paslaugų techninį paruošimą;

– vykdo muziejaus informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose nustatytas informacinės sistemos administratoriaus funkcijas;

– prižiūri muziejaus kompiuterių tinklo darbą;

– atlieka muziejaus kompiuterinės įrangos ir kitos organizacinės įrangos priežiūrą, gedimų diagnostiką, organizuoja remonto darbus;

– reguliariai testuoja kompiuterius, tikrina Muziejaus internetinės svetainės ir elektroninio pašto atsparumą kibernetinėms atakoms, pagal Kibernetinio saugumo centro rekomendacijas, atlieka virusų paiešką ir naikina juos;

– atlieka muziejaus programinės įrangos diegimo, atnaujinimo darbus;

– saugo, kopijuoja, atkuria ir prižiūri visas muziejaus naudojamas duomenų bazes, informacines sistemas;

– saugo, kopijuoja ir atkuria vietinio tinklo naudotojų bylas;

– ne rečiau kaip kas 6 mėn. daro programų atsargines kopijas, o buhalterijos duomenų – kas mėnesį ir archyvuoja;

– reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus keičia elektroninių pašto dėžučių spaltažodžius;

– prižiūri rezervinio kopijavimo sistemas ir teikia pasiūlymus dėl jų modifikavimo ar tobulinimo, siekiant užtikrinti duomenų saugumą tyčinio ar netyčinio sugadinimo arba sunaikinimo atveju;

– plečia kompiuterių tinklą, parengia naudoti naują įrangą, įrengia ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas;

– konsultuoja ir moko muziejaus padalinių darbuotojus dirbti su kompiuterine įranga;

– ne rečiau kaip kas metus atlieka interneto, elektroninio pašto ir duomenų perdavimo sistemų priežiūrą;

– reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėn. tikrina muziejaus kompiuterių saugumą, administruoja kompiuterių tinklo vartotojų prisijungimo teises;

– diegia spausdintuvų tvarkykles, keičia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas, atlieka kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus;

– kas metus prižiūri muziejaus kompiuterinių programų naudojimo legalumą;

– tvarko organizacinės, kopijavimo, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą, atlieka informacinių technologijų įrangos perdavimo darbuotojams ir perėmimo procedūras (einamosios finansų kontrolės procedūros) pagal muziejuje nustatytą tvarką ir atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą, informuoja muziejaus buhalterijos padalinį apie šios technikos perkėlimą į kitą vietą;

– atsižvelgdamas į kompiuterinės įrangos naudojimo intensyvumą ir darbo specifiką teikia, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju, teikia direktoriui pasiūlymus dėl muziejaus balanse esančios fiziškai nusidėvėjusios ir morališkai pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo;

– užtikrina informacinių sistemų vyriausiajam specialistui priskirto turto apsaugą ir racionalų jo naudojimą.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

– turėti aukštąjį fizinių mokslų studijų srities matematikos, informatikos studijų krypties, technologijos mokslų studijų srities informatikos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

– turėti ne mažesnį kaip dvejų metų informacinių ar komunikacinių technologijų srities darbo stažą;

– mokėti dirbti kompiuteriu (administravimo lygmeniu);

– išmanyti kompiuterio struktūrą, mokėti anglų kalbą – B1 lygis;

– išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus;

– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų saugą.

BŪTINOS ASMENINĖS SAVYBĖS

– pareigingumas;
– komunikabilumas;
– pozityvumas.

SIŪLOMAS DARBO ATLYGINIMAS

Kol kas kviečiame IT procesų administratorių kviečiame 20 val. per savaitę darbui (pusė etato), su galimybe ateityje dirbti pilna apimtimi. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, kurio vienetas lygus pareiginės algos baziniam dydžiui 2,35 – 4,18.

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ?

Atsiųsti:
1)  laisvos formos CV;
2)  motyvacinį laišką.

KAM, iki KADA?

Siųskite Lietuvos aviacijos muziejaus vadovui Mindaugui Kavaliauskui el. paštu: direktorius@lam.lt (laiško tema: „IT procesų administratorius“) iki 2020 m. birželio 22 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Fotografas

Kviečiame prisijungti FOTOGRAFĄ/-Ę prie LAM ekipos! ✈

APIE LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJŲ

Lietuvos aviacijos muziejus (LAM) nuo 1990 m. veikia Kaune, šalia vieno seniausių Europoje aerodromų. Muziejaus fonduose yra daugiau nei 20000 eksponatų, tarp jų – 40 skraidymo aparatų. Žymiausi jų – 1982 m. filmui „Skrydis per Atlantą“ Vlado Kensgailos sukurta Lituanicos kopija ir virš Baltijos kelio skridęs AN-2R orlaivis. LAM rengia edukacijas aviacijos, priešgaisrinės saugos tema. Muziejus turi du filialus – lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno gimtines-muziejus (Judrėnuose ir Vytogaloje). Būdamas LR kultūros ministerijos padaliniu, LAM pagal įstatus įvardijamas kaip Lietuvos aviacijos tyrimų centras, tačiau muziejaus siekia tapti ir kultūros erdve, kurioje aviacijos istoriją papildys įvairiapusė kūrybos raiška ir mintis.

Toks atsinaujinimas negalimas be naujų žmogiškų resursų, naujų intelekto pajėgų, todėl LAM ieško naujo komandos nario.

APIE PAREIGYBĘ

Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis – C.

Pareigybė pavaldi Rinkinių saugojimo ir apskaitos skyriui, tačiau fotografas dirba su visais muziejaus skyriais.

Pareigybės etato dalis – 50 % etato arba 20 val. per savaitę.

VEIKLOS SRITIS

Vizualinės produkcijos – fotografijos ir video produktų kūrėjas.

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS

– fotografuoja muziejaus eksponatus (faleristiką, aviacijos įrenginius, orlaivius, kitus erdvinius objektus);
– skenuoja dokumentus, fotografijas, negatyvus;
– fotografuoja, filmuoja renginius, įvykius, reportažus iš muziejaus gyvenimo, darbuotojų portetus;
– dalyvauja muziejaus sklaidos projektų parengiamuosiuose darbuose – rengia scenarijus, koncepcijas, parenka vaizdines stilistikas ir t.t.;
– fotografuoja, filmuoja muziejaus inicijuotus kūrybinius, edukacinius ir reprezentacinius projektus;
– ruošia – retušuoja, montuoja vaizdinę medžiagą naudojimui;
– tvarko muziejaus fototeką;
– muziejaus ekspozicijų, parodų, edukacinių projektų rengimo procese dirba ne vien su savo sukurtų fotografijų fototeka, bet ir su muziejaus fonduose esančia fotografine medžiaga;
– dalyvauja rengiant atnaujinamas muziejaus ekspozicijas, kilnojamas parodas;
– atlieka kitas skyriaus vadovo ar muziejaus vadovybės skiriamas užduotis;
– pateikia metinį veiklos planą ir ataskaitą tiesioginiam vadovui;
– savo darbe vadovaujasi LR Vyriausybės nutarimais, Muziejaus nuostatais, muziejaus darbo vidaus tvarkos taisyklėmis, muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir pareigybės aprašymu;
– funkcijas atlieka savarankiškai, tiesioginiam vadovui kontroliuojant galutinį rezultatą, laikantis darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, taisyklingai naudojantis priskirtomis darbo priemonėmis;
– atsako už žalą, padarytą muziejui, dėl savo kaltės ar neatsargumo LR įstatymų nustatyta tvarka.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

– profesionalūs įgūdžiai objektų fotografijoje;
– profesionalūs įgūdžiai reportažinėje, portreto fotografijoje;
– geri postprodukcijos (Adobe Photoshop, Lightroom arba analogiškų programinių paketų) įgūdžiai;
– fotografo archyvo organizavimo patirtis;
– filmavimo ir video montavimo pradmenys;
– grafinio dizaino pradmenys;
– nepriekaištinga lietuvių ir gera anglų kalba.

BŪTINOS ASMENINĖS SAVYBĖS

– pareigingumas;
– kūrybiškumas;
– komunikabilumas;
– pozityvumas.

KANDIDATŲ PRIVALUMAI

– patirtis rengiant fotografijos pristatymus, parodas ir fotografijos atspaudo technikų išmanymas;
– išlavintas estetinis skonis, kūrybinis stilius fotografijoje ar video kūryboje;
– fotografinio darbo kultūros sektoriuje arba su verslu patirtis patirtis;
– aviacijos, technikos raidos, istorijos žinios.

SIŪLOMAS DARBO ATLYGINIMAS

Kol kas kviečiame fotografą 20 val. per savaitę darbui (pusė etato), su galimybe ateityje dirbti pilna apimtimi. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, kurio vienetas lygus pareiginės algos baziniam dydžiui 2 – 2,915 .

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ?

Atsiųsti:
1)  laisvos formos CV;
2)  fotografijos darbų Portfolio, kuris pademonsrtuotų kandidato daiktų fotografijos, portreto, reportažinės fotografijos darbų pavyzdžių. Pageidautina, jei bus pateikiami ir video darbų pavydžiai. Portfolio gali būti 1) PDF (iki 10 MB) su fotografijomis arba / ir 2) nuorodos į fotografo asmeninę svetainę, Instagram ar kitus profilius, kurie skirti fotografo, video kūrėjo profesionalių įgūdžių arba meninės kūrybos pristatymams. Video kūrinius bet kokiu atveju pateikti nuorodomis į adresus internete ir, jei šaltiniuose nenurodyta, pagrįsti jų autorystę.

KAM, iki KADA?

Siųskite Lietuvos aviacijos muziejaus vadovui Mindaugui Kavaliauskui el. paštu: direktorius@lam.lt (laiško tema: „Fotografas“) iki 2020 m. birželio 22 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.