ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos aviacijos muziejus, gerbdamas asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir teisę į asmens duomenų apsaugą bei siekdamas užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų bei privatumo apsaugą, įtvirtintų reikalavimų laikymąsi, yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną.

Lietuvos aviacijos muziejaus duomenų apsaugos pareigūnu yra ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai”, MB.

Asmenys, norėdami pasinaudoti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintomis teisėmis ar kitais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu Lietuvos aviacijos muziejuje, gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vadovaudamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrina slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai”, MB.

A. Juozapavičiaus g. 9A-106, Vilnius

Tel. Nr. 8 670 23913

El. p.  [email protected]

Skip to content